Njemačko novinstvo na području Osijeka: od 1848. do 1945. godine

Autor: Marija Erl Šafar, Tihana Lubina, Roberta Subjak

Sažetak

U radu se prikazuje razvoj novinstva na njemačkom jeziku u gradu Osijeku. Či-njenica da su još od vremena oslobođenja grada od Turaka pa do kraja Drugog svjetskog rata Nijemci u Osijeku (i dobrom dijelu njegove okolice) činili skoro polo-vinu stanovništva neminovno je odredila njihovu značajnu ulogu u svim segmentima gradskog života, a samim time i u razvoju novinstva. Uvidom u osječke njemačke novine, razvidno je kako su one bile različite sadržajem, tempom izlaženja i du-ljinom trajanja. Pomnim iščitavanjem i uvidom u literaturu došlo se do spoznaje kako većina podataka o novinama/listovima nije u cijelosti sačuvana, već je saču-vana samo djelomično, i to najčešće bez kronološkog slijeda. Također, otežavajuća okolnost je i problem tiskara koje su tiskale i izdavale dotične publikacije, a koje su često mijenjale urednike i vlasnike. No, ono što danas možemo reći je da je nje-mačko novinstvo u gradu bilo i vitalno i bogato formom te da je uspjelo od sebe stvoriti duhovnu naviku i potrebu (obrazovanog) čitateljstva. Sve su novine bile magazinskog tipa i pratile su skoro sva područja života — obuhvaćale su politiku, znanost, gospodarstvo, umjetnost, kulturu. Pružale su čitateljima sve ono za što su bili zainteresirani, a brojni su Hrvati također bili i njihovi suradnici. Rad se temelji na pregledu istraživanja i objavljenih stručnih i znanstvenih radova čija se logička i kronološka podjela njemačkog novinstva najvećim dijelom nastojala slijediti.

Ključne riječi: 1848.-1945., kulturna povijest, novinstvo, njemački jezik, Osijek
Download: Klikni ovdje.